RapDuma na:
PatronatTworzysz w?asny rap? Jeste? beatmakerem? Potrzebujesz profesjonalnego patronatu medialnego? Dobrze trafi?e?! Napisz do nas: patronat@rapduma.pl w sprawie patronatu p?yty

Wymagania:

- Kontakt drog? mailow? (patronat@rapduma.pl). W tre?ci powinien znajdowa? si? krótki list motywacyjny oraz próbka materia?u (singiel, promomix itp.)
- Umieszczenie naszego logo na ok?adce p?yty, nad któr? decydujemy si? obj?? patronat (logo dost?pne do pobrania poni?ej).
- Umieszczenie logo portalu na wszelkiego typu materia?ach promuj?cych albumu (plakaty, ulotki, teledyski, TV).
- W ka?dym materiale Audio/ Wideo umieszczonym w serwisie YouTube, w opisie prosimy do??czy? wpis: Patronat Medialny http://www.RapDuma.pl - Logo powinno pojawi? si? tak?e na oficjalnej stronie artysty, z którym podejmujemy wspó?prac? (oczywi?cie je?li takowa istnieje).
- W przypadku doj?cia do porozumienia, prosimy o przes?anie wszystkich informacji, poprzez które artysta/wytwórnia/menager chcia?by si? przez nas promowa?. Nale?y pami?ta? aby do??czy? grafik? oraz odpowiednio napisan? informacje prasow?.
- Oczekujemy zapoznania nas z efektem ko?cowym w postaci podes?ania do redakcji min. 3 sztuk fizycznego no?nika (je?li materia? jest t?oczony na CD).

Oferujemy:

- Sumienne umieszczanie newsów dotycz?cych patronowanych produkcji.
- Umieszczenie informacji o p?ycie w dziale patronujemy (tyczy si? to wybranych albumów).
- Profesjonaln? recenzj? (mo?liwo?? recenzji przedpremierowych, oczywi?cie przy jednoczesnym pozostaniu obiektywnym przy ocenie materia?u).
- Dodawanie informacji na profilu Facebook.com/RapDuma
- Opcjonalnie pojawienie si? na stronie g?ównej banneru promuj?cego wydawnictwo
- Zorganizowanie konkursu tematycznego z p?ytami do wygrania.
- Artyku? w dziale "Zakupy" w momencie przes?ania do redakcji min. 3 albumów

Istnieje mo?liwo?? zamieszczenia bannera POP UP, o szczegó?y zapytaj duma@rapduma.pl

Info:
- Zastrzegamy sobie prawo do nie podawania przyczyny odrzucenia pro?by o patronat!
- Zastrzegamy sobie prawo do dodawania tylko wybranych informacji prasowych, które uznamy za wa?niejsze. Czyli nie udost?pniamy ka?dego singla wys?anego na maila patronatu. Udost?pniamy g?ównie teledyski i informacje o premierze p?yty!
- W przypadku gdy Twoja pro?ba zostanie odrzucona, oznacza to, ?e wg nas Twój materia? nie prezentuje jeszcze dostatecznie wysokiego poziomu, który pozwoli?by na promowanie go na portalu RapDuma.pl. Nie ?am si?! Je?li po jakim? czasie dojdziesz do wniosku, ?e osi?gn??e? wystarczaj?cy progres, napisz!


Nie pozostaje nam nic innego, jak ?yczy? sobie i Wam owocnej wspó?pracy!

UWAGA! OD STYCZNIA 2016 NIE PATRONUJEMY POJEDYNCZYCH KONCERTÓW! JEDYNIE WI?KSZE IMPREZY TYPU FESTIWALE!logo portalu:

POBIERZ LOGO(300 dpi)