RapDuma na:
x
Reklama

Ju? 16 marca pojawi si? w sprzeda?y najnowsza p?yta Miuosha – POP. Album jest niezwykle eklektyczny i pe?en niestandardowych rozwi?za?, dzi?ki czemu prze?amuje schematy my?lenia o muzyce rap. Na p?ycie b?dzie mo?na us?ysze? m.in. Katarzyn? Nosowsk?, Tomka Organka, Piotra Roguckiego oraz Bajm. Pre-ordery startuj? 16 lutego.

Wydawnictwo mo?na zamawia? ju? od 16 lutego na miuosh.com i fandangorecords.com.

Najnowszy album Miuosha – POP. – to p?yta niezwykle ró?norodna muzycznie. Na poziomie warstwy tekstowej wydawnictwo jest bardzo spójne – wszystkie utwory uk?adaj? si? w jedn? intryguj?c? histori?, w któr? s?uchacz zaczyna si? zag??bia? ju? od pierwszego tekstu. Zabawa konwencj? i eksperymentowanie zaczynaj? si? na poziomie warstwy muzycznej. Dzi?ki wspó?pracy z muzykami z odmiennych artystycznie rejonów, uda?o si? stworzy? album, na którym ??cz? si? ze sob? ró?norodne gatunki i style. Na p?ycie Miuoshowi towarzysz? wykonawcy, którzy do tej pory nie byli kojarzeni z rapem – mi?dzy innymi: Katarzyna Nosowska, Tomasz Organek, Piotr Rogucki czy SOXSO. Jest zatem troch? eterycznie i troch? rockowo. POP. to album, który nie daje si? zaszufladkowa? i wepchn?? w sztywne ramy – ka?dy z zaproszonych muzyków wniós? do niego swoje artystyczne do?wiadczenia, które sprawiaj?, ?e p?yta to prawdziwa muzyczna uczta.

- Ostatnie dwa lata by?y dla mnie czasem niezwyk?ych artystycznych kolaboracji – przyznaje Miuosh. Niejednokrotnie zdarza?o mi si? wspó?pracowa? z muzykami, którzy pochodz? z zupe?nie innych ?wiatów... Wszystkie te spotkania mia?y wp?yw na powstanie p?yty, o której z pewno?ci? nie mo?na powiedzie?, ?e jest standardowym albumem rapowym. To wydawnictwo bardzo eklektyczne, na którym razem z zaproszonymi go??mi bawimy si? konwencj? i eksperymentujemy z ró?nymi d?wi?kami. Dzi?ki tym spotkaniom praca nad p?yt? ‘POP.’ by?a jednym z najciekawszych do?wiadcze? na moim koncie – dodaje.

Album sk?ada si? z 11 utworów. Za warstw? muzyczn?, oprócz Miuosha i muzyków z FDG. Orkiestry, odpowiadaj? Micha? Fox Król, Smolik, Myslovitz, Maciej Sawoch i Fleczer. Na albumie us?ysze? b?dzie mo?na równie? efekty wspó?pracy z zepo?em Bajm, Katarzyn? Nosowsk?, Myslovitz i Kasi? Go?omsk?, Piotrem Roguckim, SOXSO czy Organkiem. Autorem wszystkich tekstów jest Miuosh. Za projekt ok?adki odpowiada Forin.

Wydawnictwo mo?na zamawia? ju? od 16 lutego na miuosh.com i fandangorecords.com. Przedsprzeda?owa wersja albumu jest wydaniem, które z czasem b?dzie powi?ksza? swoj? zawarto??. Do albumu w wersji preorderowej dodany b?dzie plakat z autografem Miuosha oraz limitowany POP.ticket – bilet umo?liwiaj?cy zalogowanie si? na specjalnej stronie internetowej, dzi?ki której osoby, które zakupi?y album w przedsprzeda?y uzyskaj? dost?p do niepublikowanych materia?ów video, remixów, pojawiaj?cych si? z czasem nowych utworów, klipów, relacji oraz akcji specjalnych.

Od 16 marca p?yta b?dzie dost?pna w sklepach Empik.