RapDuma na:
Artykuły: Recenzje

Odg?osy Miasta - Da Si?! (Recenzja)
Highslide JSMateria? na „Da Si?” kompletowali?my przez 3 lata, czego efektem jest 20 utworów o ró?norodnej tematyce. Du?a cz??? z nich jest w „hardcorowym” klimacie, ale s? te? kawa?ki refleksyjne i pozytywne, dlatego na pewno ka?dy znajdzie co? dla siebie, a du?? tego zas?ug? s? bity od producentów z ró?nych stron ?wiata. Zach?camy do lektury
WENA / Quiz - Monochromy EP (Recenzja)
Highslide JSJak us?ysz mój wokal na osiedlach SALUTUJ! To tylko siedem s?ów, nawin?te ponad 8 lat temu, na nielegalu Wy?sze dobro LP. Z miejsca, niczym automatycznie spe?niaj?ca si? samo przepowiednia wynios?a Wudoe do niekwestionowanej pierwszej ligi polskiego rapu. Cho? W.E.N.A. jest dla mnie bardziej rapowym rzemie?lnikiem ni? „artyst?”, to jego styl rapowania jest po prostu bezb??dny. Zach?camy do lektury
Taco Hemingway - Umowa o dzie?o (Recenzja)
Highslide JSChyba nam wyrós? nowy Wojtek Sokó? narrator! Narrator m?odego pokolenia s?uchaczy. Pokolenia dwudziestoparolatków, którzy na rapie si? wychowali, a klasyki takie jak Skandal nie s? im obce, poniewa? pocichaczu puszcza?o im je starsze rodze?stwo. Zach?camy do lektury
Grizzlee/Dryskull - Stadium Regenesis (Recenzja)
Highslide JSNasta?y czasy, w których ju? chyba ka?dy próbuje swych si? na elektronicznych podk?adach. St?d te? co druga p?yta brzmi podobnie i ju? wr?cz oklepanie. I cho? mówi si?, ?e rap jest gatunkiem otwartym i ci?gle próbuj?cym czego? nowego, trzeba przyzna?, ?e newschool nas osacza. Có?, pozosta?o nam chyba przywykn?? i oswoi? si? z nowym stylem, mieszank? wszystkiego. Doskonale w ten nurt wpisuje si? nowy album Grizzlee/DrySkull'a, który ??czy w sobie mnóstwo d?wi?ków i klimatów. Ca?o?? ciekawie zatytu?owana "Stadium Regenesis".  Zach?camy do lektury
Tede - "Vanillahajs" (Recenzja)
Highslide JS18 czerwca 2015 roku ukaza? si? kolejny, 13 ju? album warszawskiego rapera. Kariera Tedego to 21 lat dzia?alno?ci na polskiej scenie hip-hopowej, setki kawa?ków, dziesi?tki dissów, kilkana?cie prze?omów oraz niezliczona ilo?? koncertów. Co jednak mo?na powiedzie? o najnowszej p?ycie? Czy jest ona w jaki? sposób prze?omowa, czy mo?na j? zaklasyfikowa? jako znacz?cy punkt w karierze Tedego? Moim zdaniem tak. Zach?camy do lektury
S?o? - BDF (Recenzja)
Highslide JSParafrazuj?c klasyka, nikt w Polsce jak… S?o?. Poznaniak swoim najnowszym wydawnictwem ugruntowa? swoj? pozycj? na rodzimej scenie, tym samym potwierdzaj?c po raz kolejny, ?e je?li chodzi o horror rap jest niekwestionowanym liderem. Zach?camy do lektury
Opa?/Phonic - Oko (Recenzja)
Highslide JSPowiem Wam, ?e dawno nie mia?em takiego zacieszu s?uchaj?c kr??ka. Ba! Rzek?bym nawet, ?e od czasu drugiej Demonologii. Kwesti? gustu i poczucia humory jest fakt lubowania si? w wersach o martwych cia?ach i po?wiartowanych korpusach, niemniej… mnie to bawi, a czy ze mn? jest co? nie tak? Odpowiem, oczywi?cie! Zach?camy do lektury
TMK aka Piekielny - "Abazja" (Recenzja)
Highslide JSTMK aka Piekielny to jeden z przedstawicieli m?odego pokolenia rapu. Urodzony w 1992 roku, na scenie zadebiutowa? w roku 2008 i ma na swoim koncie kilka albumów oraz kilkadziesi?t koncertów. 12 wrze?nia 2015 roku ukaza?a si? kolejna p?yta rapera – Abazja, zawieraj?ca 15 kawa?ków. Na kr??ku mo?na us?ysze? takich raperów jak Skora, Ad.M.a, Igrekzet czy te? Rover. Zach?camy do lektury
Hip Hop & The City (Platinum Edition) (Recenzja)
Highslide JSPo raz pierwszy od paru, paru lat, przysz?o mi recenzowa? sk?adank?. D?ugo zastanawia?em si? jak to zrobi?, jak to ugry??, jak zacz??, jak sko?czy? i powiem Wam, ?e do tej pory nie mam zielonego poj?cia jak to si? rozwinie. W my?l zasady i have no idea what i’m doing, postaram si? napisa? o tym wydawnictwie par? s?ów. Zach?camy do lektury
Gang Albanii - "Królowie ?ycia" (Recenzja)
Highslide JSKiedy opad?o konffeti i zgas?y ?wiat?a, kiedy jest cisza, spokój, a nad g?ow? nie wije nam si? wiadomo co… mo?na przyst?pi? do jakichkolwiek ocen fenomenu jakim niew?tpliwie jest Gang Albanii. Teraz pozostaj? jedynie pytania, co napisa?? Jak to zrobi?? Wielu recenzentów usilnie stara?o si? zrecenzowa? kr??ek zatytu?owany Królowie ?ycia, ale, czy tak naprawd? da si? to zrobi?? Nie bior?c pod uwag? wszystkich, nawet „socjo-pedagoginczych” aspektów? Kurwa, nie s?dz?… cytuj?c klasyka ;) Zach?camy do lektury
Rover - "S?owoplastyka" (Recenzja)
Highslide JSPo wr?cz poetyckim, ale jak?e ci??kim Od?wiernym przysz?a pora na co? bardziej mainstreamowego, je?li chodzi o brzmienie. Jest bardzo ró?norodnie, zaskakuj?co, nieco l?ej i czasami ma si? wra?enie, ?e gospodarzem kr??ek nie jest Rover. Wed?ug mnie jest to zupe?nie co? innego, ni? do tej pory prezentowa? kielczanin. Z przykro?ci? równie? stwierdzam, ?e na S?owoplastyce nie znalaz?em kompletnie nic dla siebie. Jest to nie lada zaskoczeniem, bowiem kielecki raper jest sta?ym bywalcem mojej playlisty. Zach?camy do lektury
Chada, Bezczel, ZBUKU - Kontrabanda: Brat Bratu Bratem (Recenzja)
Highslide JSSzczerze mówi?c, a raczej pisz?c, nie jestem fanem ani jednego z gospodarzy kr??ka. Je?li chcecie pozna? moj? opini? o nich, oraz ich rapie zapraszam do lektury poprzednich artyku?ów. Kontrabanda, Brat, Bratu, Bratem, tytu? jak na t? trójk? przysta?o, i?cie uliczno-populistyczny, odwo?uje si? do najwy?szego z uczu? panuj?cego na polskich osiedlach, prawdziwej m?skiej przyja?ni, wr?cz braterstwa w my?l zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W du?ej mierze, o tym te? jest ten album. O d?ugoletniej przyja?ni Bezczela, Chady oraz Zbuka. Zach?camy do lektury
Sulin - Taksydermia (Recenzja)
Highslide JSTaksydermia b?d?ca trzecim solowym albumem Sulina intryguje ju? na pierwszy rzut oka. Tytu? i ok?adka nawi?zuj? do techniki wypychania i preparowania zw?ok (najcz??ciej zwierz?t, b?d?cych trofeami my?liwskimi, lub maj?cymi si? sta? eksponatami muzealnymi). Ju? ok?adka zasygnalizowa?a mi z jakim typem muzyki b?d? mia?a styczno?? i jak si? okazuje, w tym wypadku mo?na "oceni? ksi??k? po ok?adce". Zach?camy do lektury
Guzior - "ylloM" (Recenzja)
Highslide JSWystarczy?a mi pó?toraroczna przerwa, by wróci? i odkry?, ?e rapgra w swoim gronie zbiera coraz to wi?cej nowych artystów. ?wie?e i oryginalne postacie, które w mgnieniu oka pojawiaj? si? na playlistach i ju? nie tylko w?ród podziemia. I w czasie, kiedy do sieci trafia zbyt du?o syfu przesi?kni?tego niby trueschoolowym stylem, pojawiaj? si? te? tacy, którzy technik? i pomys?em na siebie zbieraj? ca?a rzesz? fanów, od tak. Strza?em w dych? okaza? si? reprezentant wroc?awskich rewirów - Guzior i jego debiutanckie "ylloM", wypuszczone 15 czerwca 2015. Zach?camy do lektury
Kleszcz & DiNO - HorRYM JESTem (Recenzja)
Highslide JSTroch? mnie nie by?o, cz?owieku… jak nawin?? Tedef, ale powracam. Powracam jak, wikingowie ze swoich rabunkowych eskapad i… jak Eis ;) Oczywi?cie wszystkie powroty, winny rozpoczyna? si? z „wysokiego C”, tak i b?dzie w moim przypadku. Kleszcz i DiNO, HorRYM JESTem, CÓ? TO JEST ZA KR??EK? Nie sztampowy, oryginalny i wyj?tkowy. Zach?camy do lektury