RapDuma na:
Artykuły: Recenzje

Lilu - "Outro" (Recenzja)
Highslide JSSkacz?c z daty na dat?, przek?adaj?c premier? i trzymaj?c fanów w ci?g?ej niepewno?ci, w ko?cu "Outro" ?ódzkiej artystki pojawia si? w obiegu. Jako ?wi?teczny prezent, Lilu daje swoim fanom ostatni w swej karierze rapowy materia?. Czy jest nad czym p?aka?? Jest, bo brakowa? b?dzie wyrafinowanego stylu Lilu w kobiecym hip-hopie. Jednak ko?cz?c karier? z rapem, gospodyni o dziwo albumem niezbyt szokuje. Zach?camy do lektury
Filipek - Fifi. Rozdzia? dwudziesty (Recenzja)
Highslide JSRzadko zdarza si?, aby dobry freestylowiec nagra? kr??ek jako?ciowo nieodstaj?cy w znacz?cy sposób od poziomu wolnych styli. Jasne, zdarzaj? si? przypadki, o których kiedy? jak w przypadku Du?ego Pe by?o g?o?no, tak i dzisiaj (w zasadzie, ju? od paru dobrych lat) Te-Tris. Ten drugi, wg. mnie osi?gn?? najwi?cej, bior?c pod uwag? freestyle’ow? emerytur?. Na my?l przychodzi mi jeszcze jedynie duet Solar/Bia?as, który niew?tpliwie dobre cedeki te? potrafi zrobi?. Ca?a reszta, albo wydaje albumy ?rednie, albo nie nagrywa ich wcale. Zach?camy do lektury
Emes Milligan - "Spin-Off" (Recenzja)
Highslide JSMówi si?, ?e rap to elastyczny gatunek, w którym mo?na miesza? niemal?e wszystko. Efekt zale?ny jest od pomys?u, a tego raperom w ostatnim czasie nie brak. Kompozycja sampli, instrumentów i przyjemnego flow, zwana "Spin-Off" to pierwszy solowy materia? reprezentanta EgoTrue – Emes’a Milligan’a. Ca?o?? doszlifowana przez samego gospodarza, od wokali, przez podk?ady, a? po sam mix i mastering: "Mam na to patent, ale wci?? nie mam pieni?dzy". Zach?camy do lektury
donGURALesko - "Magnum Ignotum" (Recenzja)
Highslide JSMagnum Ignotum, to siódmy ju? solowy album pozna?skiego rapera Donguralesko, znanego równie? jako DGE, czy DJ Dziadzior. Tytu? albumu z j?zyka ?aci?skiego oznacza "Wielk? Niewiadom?". Zastanawiaj?cy jest dobór tytu?u kr??ka, gdy? teksty s? klarowne, a raper wci?? niezmiennie utrzymuje ten sam styl i reprezentuje ten sam (w prawdzie bardzo wysoki, ale wci?? niezmienny) poziom rapu. Je?eli jednak tytu? mia? wywo?a? zainteresowanie, doda? p?ycie nieco mistycyzmu, czy te? po prostu dobrze brzmie?, trzeba przyzna?, ?e cel zosta? perfekcyjnie osi?gni?ty. Zach?camy do lektury
JWP/BC - Sequel (Recenzja)
Highslide JSZ JWP/BC jest troch? jak z pi?karsk? reprezentacj? Niemiec. Jedni ich lubi?, drudzy niekoniecznie, niemniej ka?dy ich szanuje. Bo jak wiemy "pi?ka no?na to taka gra, w której 22 m??czyzn biega za pi?k?, a na ko?cu i tak wygrywaj? Niemcy". Czy Sequel jest zwyci?stwem, nie mnie to do ko?ca ocenia?, tak, czy siak jest to kr??ek stanowczy, konsekwentny i z pewno?ci? ponadprzeci?tny. Zach?camy do lektury
Zeus - Jest Super. (Recenzja)
Highslide JSTrzy lata musia?y min??, by Zeus zmartwychwsta? wraz z nowym albumem. Po ?wietnie odebranym ostatnim kr??ku "Zeus. Nie ?yje", który zgarn?? status platynowej p?yty, ?ódzki artysta daje swoim fanom totalnie ?wie?y brzmieniowo kr??ek "Zeus. Jest Super". Odmienny, elektroniczny i do tego niestety lekko przerysowany. Zach?camy do lektury
Buka & Rahim - "Optymistycznie" (Recenzja)
Highslide JSNie wiem, czy który? z rapowych duetów, tych jednorazowych, czy te? tych wiecznych, budzi?, budzi i pewnie nadal b?dzie budzi? u mnie tak wielk?, nieskr?powan?, ?adn? w?tpliwo?ci? sympati?. I nie wa?ne, czy raperzy akurat nagrali kawa?ek o ta?cu ze ?mierci?, braggowe przechwa?ki o powrocie na scen?, b?d? wichurze cyferblatów. Buka oraz Rahim, ka?dym z dotychczasowych numerów udowadniali, ?e istnieje mi?dzy nimi niepowtarzalna chemia. Zach?camy do lektury
Sobota - "Sobota" (Recenzja)
Highslide JSGwa?c? replay. Tymi s?owami najlepiej jest zacz?? recenzj? najnowszej p?yty Micha?a Sobolewskiego, zatytu?owanej "Sobota". Pomimo faktu, ?e podczas ukazywania si? coraz to nowszych kawa?ków promuj?cych album mia?am bardzo mieszane uczucia, na dzie? dzisiejszy jest ona dla mnie niekwestionowanym sukcesem, co potwierdzaj? liczne publikacje oraz gigantyczne zainteresowanie kr??kiem. Zach?camy do lektury
Te-Tris - "Definitywnie" (Recenzja)
Highslide JSJako do?wiadczony raper czy freestyle’owiec, Te-Tris st?pa ju? po pewnym gruncie w rapie. Ostatnie dwa materia?y, "Lot 2011" i "Teraz" z Poqzem, potwierdzi?y tylko zdolno?ci i unikatowy styl artysty, który kszta?towa? si? przez wiele lat i ukazywa? na ka?dym albumie. Dobrze si? prezentuj?cy i kulturalny na swój sposób Te-Tris, w ko?cu przerywa cisz? i to… - "Definitywnie", wyskakuj?c z premier? 23 pa?dziernika 2015 roku. Zach?camy do lektury
Kajman - "0#1" (Recenzja)
Highslide JSPodobno "Zero Numer Jeden", tegoroczna produkcja kieleckiego artysty, to nowy pocz?tek na jego muzycznej karierze. "Nie szukaj mnie na K2, bo mnie tam nie ma" przewija gospodarz, daj?c nam jednoznacznie do zrozumienia, ?e poprzedni album poszed? w zapomnienie. Czym zatem zaskakuje Kajman, wypuszczaj?c "0#1"? Zach?camy do lektury
Hukos - "Wielkie Wojny Ma?ych Ludzi" (Recenzja)
Highslide JSHukos niejednokrotnie potwierdza?, ?e ma g?ow? na karku. Do tego wiedz? i charyzm?, któr? mo?na wyczu? w ka?dej nagranej przez niego zwrotce. Nawet gdy przelatuje wers: "Masz typa, zryta psycha, w?tpliwa moralno??", s?ycha? w jego g?osie to poczucie ?wiadomo?ci. W ko?cu po dwóch latach Bia?ostocki artysta daje si? znów pozna? szerzej, wypuszczaj?c "Wielkie wojny ma?ych ludzi". Zach?camy do lektury
Naser - Psychoragga (Recenzja)
Highslide JSDwunasty dzie? pa?dziernika roku pa?skiego 2015. Dzie? historyczny pod wzgl?dem sportowym. Wczoraj na stadionie narodowym wygrali?my z Irlandi?, tym samym bezpo?rednio awansuj?c na mistrzostwa starego kontynentu. To równie? dzie? pami?tny ze wzgl?dów metrologicznych, bo zacz??o pizga? ?niegiem. No i co z tak? dawk? mieszanych uczu? zrobi?? Gdzie wy?adowa? swoj? rado??, a zarazem frustracje? Napisz? recenzj?, a co mi tam ;) Zach?camy do lektury
Bilon HG aka Joint Penk - 3xNie (Recenzja)
Highslide JSPo premierze albumu "Braterstwo" w grudniu 2012 roku pojawi?y si? pierwsze o?wiadczenia grupy Hemp Gru, która zapowiedzia?a zako?czenie znajomo?ci. Fani marichuanowych klimatów prze?yli chwile grozy i niepewno?ci, podczas ostatniej trasy koncertowej zespo?u, która mia?a miejsce w 2013 roku i zosta?a zatytu?owana Braterstwo Tour. Zach?camy do lektury
Papa Musta - Goryl z ?elaza (Recenzja)
Highslide JSLekko, smacznie i przyjemnie. Wszystko to podane na talerzu ze szczypt? ironii, okraszone dodatkowo przymru?eniem oka. Papa Musta oferuje nam kr??ek, którego mi?o si? s?ucha. Nieinwazyjna tre??, pozwala nam nie skazi? swojego umys?u jak?kolwiek w?tpliwo?ci?. Papa ma niew?tpliw? zdolno?? do podawania przemy?le? dotycz?cych problemów i stanu wspó?czesnego ?wiata w sposób prosty, ?atwy i ?agodny. Zach?camy do lektury
Arach - "Cz?owiek Cie?" (Recenzja)
Highslide JSKolejny protegowany Brain Dead Familii. Kolejny kr??ek bazuj?cy na konwencji horrorcore’u. Kolejny ma?y sukces wytwórni S?onia. Reprezentant Strzelec Opolskich debiutuj? mixtape’em zatytu?owanym Cz?owiek Cie? w barwach BDF. Tym kr??kiem wyrasta powoli na samotnego lidera, (oczywi?cie oprócz S?onia) w nawijaniu creepy storytellingów. Zach?camy do lektury