RapDuma na:

Po dwuletniej przerwie Mroku, dzia?aj?cy od 1997 koszali?ski raper, wyda? album "B??KITibiel". P?yta o tyle obszerna, ?e sk?ada si? na ni? 15 premierowych utworów i 7 skitów, czyli a? 22 pozycje. Jest to jedna z g?ównych wad najnowszej produkcji Mroka. Je?li jednak kto? jest fanem przemy?lanego rapu, na pewno si? skusi.

Nie mo?na powiedzie?, by by?a to najlepsza p?yta z podziemia ubieg?ego roku, ale na pewno warto j? sprawdzi?. Doros?e, przemy?lane, niemal?e poetyckie wersy Mroka w wspó?pracy z jego flow oraz specyficzn? barw? g?osu wyró?nia go na tle reszty. Go?ym okiem wida?, kto jest gospodarzem na albumie, go?cie nie przy?miewaj? go, nawet je?li ich ksywy s? o wiele bardziej rozpoznawalne (jak np. Neile), co nie zawsze si? zdarza na dzisiejszych albumach mniej znanych raperów.

Ciekawym zabiegiem s? skity, gdzie narracj? zaj??a si? Beata Kaczmarek. Siedem krótkich wstawek ??cz?cych si? w spójn?, ciekaw? ca?o??, której pewnego rodzaju rozwini?cie mo?emy dostrzec w pe?noprawnych numerach, dzi?ki czemu p?yt? mo?na podzieli? na osiem cz??ci. Interesuj?cy zabieg, a sam sposób prowadzenia historii wypad? chyba lepiej ni? na "?yciu po ?mierci" O.S.T.R.a.

Mroku zdecydowanie bardzo zgrabnie lawiruje mi?dzy poetyck? subtelno?ci? ("Duch Asnyka"), a mocnymi, postapokaliptycznymi linijkami ("Ostatni dzie? na Ziemi", "Odnowa", "Prometeusz"). Atutem na pewno jest dobór bitów, które komponuj? si? z warstw? liryczn? bardzo dobrze, pozostawiaj?c du?? swobod? tak samo gospodarzowi jak i go?ciom. Zreszt?, czego innego si? spodziewa?, skoro ca?y album wyprodukowa? sam Mroku (oprócz "Obietnicy").

Koszali?ski raper du?? uwag? zwraca na natur?. Impresjonizm rodem z wierszy Kazimierza Przerwy-Tetmajera w rapowej wersji. S?ucha si? tego równie przyjemnie, a podejrzewam, ?e samo czytanie tekstów Mroka da?oby podobny efekt. Przy tej p?ycie mo?na odp?yn??, cho? trzeba mie? do tego specyficzny humor.

Cechy doskona?ego obserwatora to jedna z g?ównych zalet Mroka na "B??kicie i Bieli". Bogate s?ownictwo jak i poetycka maniera ka?e mi przypuszcza?, ?e je?li doczekaliby?my si? kiedy? tomiku poezji lub powie?ci od Mroka, by?aby ona na wysokim poziomie. To tylko gdybanie, ale kto wie, mo?e kiedy??

Ciekawym go?cinnym wyst?pem na pewno s? trzy grosze dorzucone od Wonza. Jego sposób nawijania, tak inny od stylu Mroka, ?wietnie kontrastuje z gospodarzem. Taka mieszanka dwóch zupe?nie ró?nych biegunów wychodzi na dobre, zw?aszcza w po??czeniu z nostalgicznym bitem. Du?e brawa tak?e za refren Ema i Asi Alpop w "Teraz ju? wiem", bardzo przyjemny.

Wbrew pozorom, jest to ci??ki album z powa?nym przes?aniem, którego nie zrozumie ka?dy, kto wrzuci go na odtwarzacz, jednak warto spróbowa?. Pomimo d?ugo?ci, która lekko odpycha w czasach, kiedy najlepiej s?ucha si? krótkich EP-ek, "B??KITibiel" na pewno jest godny sprawdzenia, zw?aszcza dla ludzi wra?liwych artystycznie.

Autor: Igor Wi?niewski