RapDuma na:


Tworz?c ten tekst, pocz?tkowo zastanawia?am si? nad tytu?em „Od kinematografii do rekolekcji”, jednak po d?u?szym zastanowieniu nasun?? si? wniosek, ?e pomimo faktu i? 2/3 sk?adu legendarnej Paktofoniki aktualnie tworzy Pokahontaz, grup w ?aden sposób nie da si? porówna?. Jest to niemo?liwe z tego prostego wzgl?du, ?e to nie?yj?cy Magik by? trzonem tego PFK, wi?c jego brak zmienia wszystko. Pomimo i? Magik uznawany by? za najs?abszego technicznie z tego tria, to jego pasja i niesamowite teksty pozwoli?y grupie wyp?yn?? na szersze wody. Dzi? s?owa rapera uznawane s? za niesamowity kunszt, odnosi si? do tego równie? O.S.T.R. w kawa?ku „Odda?bym”, gdzie stwierdza „Odda?bym wszystkie wersy za jeden Magika”. Najprawdopodobniej te? Kinematografia nie odbi?aby si? tak szerokim echem, gdyby nie samobójstwo w/w rapera, zaledwie 8 dni po oficjalnej premierze pierwszego (i zarazem ostatniego) studyjnego kr??ka PFK. Z tego te? wzgl?du Paktofonika jest osobnym rozdzia?em, a czasy Pokahontaz bezapelacyjnie zaczynaj? si? od „Receptury”.

Trzeba zaznaczy?, ?e po ?mierci Magika, Fokus z Rahimem przez jaki? czas wyst?powali jako Paktofonika, jednak po czasie ka?dy poszed? w swoj? stron?. Rahim wyda? album jako „Straho”, z kolei Fokus stworzy? sk?ad „Pijani powietrzem”. Po pewnym czasie jednak raperzy postanowili rozpocz?? prac? nad wspólnym projektem, czego owocem by?a „Receptura”, wydana w 2005 roku (wspó?twórca i aktywny cz?onek PKHZ to Dj Bambus, cz?sto pomijany w recenzjach oraz opisach). P?yta spotka?a si? z bardzo pozytywnym odbiorem. W recenzjach pojawia?y si? porównania do ?l?skiego psycho-rapu z pocz?tku lat 90, czyli do korzeni legendarnego PFK. Kr??ek dotar? do 3 miejsca zestawienia OLiS, sukces spowodowa? my?l o reedycji. Trzeba przyzna?, ?e „Receptura” mia?a (a mo?e nawet ma dalej) pewien niepowtarzalny klimat. Liczne metafory, zawoalowany przekaz, mocne, momentami nawet agresywne zwrotki Fokusa. S?ucha si? tego z przyjemno?ci?, z przyjemno?ci? równie? analizuje si? s?owa raperów. Ch?opaki odwalili naprawd? solidny kawa? dobrej roboty, st?d te? spodziewano si?, ?e nast?pny kr??ek pojawi si? do?? szybko. Niestety, na „Rekontakt” fani musieli czeka? a? 7 lat.

W 2012 roku ukaza? si? drugi album; „Rekontakt”. Raperzy znów poruszyli t?umy. Sukces „Receptury” zosta? powtórzony, tym razem kr??ek zaj?? 2 miejsce zestawienia OLiS. Trasa koncertowa przyci?gn??a t?umy. Rap chocia? ju? nieco inny nadal porusza?, nadal by? naszpikowany metaforami, ukrytym przekazem. Wci?? mo?na by?o zarejestrowa? „niepokorne” zwrotki Fokusa, tak uwielbiane zw?aszcza przez ?e?skie grono odbiorców. Rap ewoluowa?, jednak da?o si? w tym znale?? troch? dawnych Fokusa i Rahima. W tym wypadku raperzy postanowili i?? za ciosem i kolejny album ukaza? si? po niespe?na dwóch latach.

W przypadku „Reversalu” zaczynaj? si? lekkie w?tpliwo?ci. Dwie poprzednie p?yty mo?na ?mia?o uzna? za ?wietne, niestety trzeci kr??ek nie zebra? ju? a? tak pozytywnych recenzji. Cho? zapowiada? si? naprawd? dobrze („W ruch” by?o bardzo ciekawym zabiegiem stylistycznym), to brakowa?o mu pewnej iskry. Kawa?kom nie mo?na by?o na dobr? spraw? niczego zarzuci?, jednak nie porwa?y za sob? t?umów. Fakt, ?e tak jak poprzedni, dotra? na drugie miejsce przytaczanego zestawienia, bardziej pokazuje sukces poprzednich kr??ków, ni? na sam sukces „Reversalu”. Album mo?na sklasyfikowa?, jako w najlepszym wypadku przeci?tny. Oczywi?cie niektóre utwory by?y „fajne”, ale nic wi?cej nie mo?na o nich powiedzie?. Wydaje si?, ?e d?u?szy odst?p pomi?dzy kolejnymi kr??kami dobrze wp?ywa na twórczo?? Pokahontaz. Ciekawa jest równie? postawa Fokusa, który wydawa? by si? mog?o uleg? pewnego rodzaju wypaleniu zawodowemu. Rahim wci?? dzia?a, pracuje nad nowymi projektami (do?? cz?sto mo?na zauwa?y? wspólne kawa?ki z Buk?) i wspiera m?ode talenty, to Fokus znikn??, a jego karier? solow? oraz wspólne projekty doskonale opisuje jedno s?owo: cisza. Zaskoczeniem by?a wi?c nag?a zapowied? „Rekolekcji” oraz bardzo szybkie ukazanie si? kr??ka w sklepach.

Ostatni kr??ek Pokahontaz ukaza? si? 21.10.2016 roku. „Rekolekcja” nie jest niczym odkrywczym. Jest to zestawienie zremixowanych utworów z poprzednich p?yt. Niestety, na kr??ku nowego ?ycia nie dosta? ?aden kawa?ek z „Receptury”, co dla wielu fanów okaza?o si? zawodem. Mo?na si? spotka? z opiniami, ?e wydawanie p?yty opartej na remixach, jest domen? raperów, którym zwyczajnie ko?cz? si? ?rodki na koncie. Czy tak jest i w tym wypadku? Patrz?c na bogat? twórczo?? Rahima mo?emy chyba odrzuci? t? teori?. Bardziej zastanawia? mo?na si? nad Fokusem. Miejmy nadziej?, ?e „Rekolekcja” jest tylko wst?pem do dalszej twórczo?ci lub ch?ci? powrotu do ?wietno?ci z czasów „Rekontaktu”. Kr??ek nie jest z?y. Remixy s? spójne, kawa?ki utrzymane w jednolitym klimacie. Jednak po raperach tej klasy oczekiwa?oby si? czego? wi?cej. Miejmy nadziej?, ?e to „co?” pojawi si? ju? wkrótce i b?dzie mia?o zwi?zek z wielkim powrotem Fokusa!

Autor: Joanna ?wiba

Kup album Pokahontaz -"Rekolekcja" TUTAJ