RapDuma na:


Po ubieg?orocznym, bardzo dobrze przyj?tym "Rehabie", Bia?as wróci? z "H8M4". Kr??ek wydany pod szyldem SB Maffija Label odbi? si? szerokim echem, a dla Bia?asa to na pewno krok milowy w jego karierze. Dlaczego? Bo to naprawd? udany album, o którym ludzie pr?dko nie zapomn?.


Wspó?za?o?yciel SB postawi? na nowym albumie ca?kowicie na nowoczesno?? i patenty doskonale znane nam z ameryka?skiego rapu. Ka?da osoba licz?ca na sample, 90 BPM i sztywn? nawijk? w metrum 4/4 b?dzie zawiedziona, ale je?li ma si? cho? troch? otwartej g?owy, na pewno doceni si? ten album. Bia?as pozamyka? usta wszystkim, którzy psioczyli po "Rehabie", ?e raper sta? si? kolejnym smutnym raperem. Wspomnia? o tym nawet w numerze "Jeden ?y?".

Gospodarz "H8M4" zadba?, by s?uchacze si? nie nudzili. Bogaty w tre?? album w po??czeniu z bardzo wysokim poziomem technicznym, chwytaj?cymi refrenami i zwrotkami na?adowanymi grami s?ownymi sprawia, ?e wi?kszo?? pozycji z p?yty zap?tla si? z nieskrywan? przyjemno?ci? jeszcze bardziej ni? pozosta?e. Podró? od osobistych utworów typu "Mamo si?gam gwiazd", gdzie opowiada mi?dzy innymi o tym, jak policja wchodzi mu do domu, do chamskich kawa?ków typu "Chamer", czyli numeru, za który Bia?as raczej nie zostanie ulubie?cem feministek. Zdecydowanie najlepiej brzmi wers "Bo ja nie chc? mie? dziewczyny, ja chc? mie? dziewczyny", przez który za ka?dym razem pojawia si? u?miech w k?ciku ust.

Jak ju? mówi?em, tematycznie "H8M4" jest do?? zró?nicowane, a jednocze?nie równe. Od typowej braggi jak w "Jedna wiara, jeden sk?ad", przez "Mali ludzie, wielkie nieba" z Zui, czyli utworze o emigracji, lub "Mam do??" z Bonsonem, a? do motywacyjnych "Nie ?pi?, bo trzymam gard?", by wróci? na po?egnanie do lu?nego "Tracimy kontrol?" z Solarem i Beteo.

Jak ju? mowa o go?cinnych wyst?pach; trzeba odda? honory zaproszonym osobom. Du?ym zaskoczeniem dla mnie by? wyst?p Zelo z toru?skiej ekipy PTP, który udzieli? si? w "Witam Ci? 2k16", czyli kawa?ku otwieraj?cym album. Zelo bardzo dobrze czuje si? w robieniu refrenów. To samo zreszt? mo?na powiedzie? o Bedoesie, czyli najm?odszym cz?onku SBM Label, który do?o?y? refren do nast?pnej pozycji, czyli "Patrzcie idzie frajer" albo o Beteo, który w "Tracimy kontrol?" przyczyni? si? w?a?nie do refrenu. Jednak?e przykro mi Panowie, Zui zjad?a wszystkich w "Mali ludzie, wielkie nieba". Jej przyjemny, delikatny wokal w po??czeniu z g?osem Bia?asa zaz?bia si? naprawd? dobrze. Dwie pozosta?e go?cinki, czyli Bonson i Solar s? po prostu dobre. Cho? szczerze, je?li mamy by? obiektywni, Bonson wypad? o wiele lepiej ni? Solar, a tematyka utworu ?wietnie pasuje do Damiana. Swoj? drog? mi?o zobaczy?, ?e Bia?as zaprosi? na p?yt? g?ównie kolegów z Maffiji.

"H8M4" to mix chamstwa, szczero?ci i bezczelno?ci, czyli wszystko to, co misie lubi? najbardziej, a Bia?as dostarcza tego w ogromnej ilo?ci. Pomimo braggowej otoczki na wysokim poziomie, ka?dy my?l?cy s?uchacz wychwyci wiele linijek, z których mo?e wynie?? do?? du?o. Tak si? powinno robi? Ameryk? w Polsce. Tegoroczne podsumowania na pewno nie b?d? mog?y oby? si? bez tej pozycji.

Autor: Igor Wi?niewski