RapDuma na:


Benjamin Linus EP to niez?y koncepcyjny minialbum. Lost przez d?ugi czas, by? najlepszym serialem, jaki kiedykolwiek pojawi? si? na srebrnym ekranie. Zawi?o?? jego fabu?y oraz nieprzewidywalno?? wydarze?. Charakterystyczne dla niego samego reminiscencje wyja?niaj?ce wiele postaw bohaterów oraz ich drog? do znalezienia si? na wyspie. Sta?y si? kanw? do nagrania o?miu premierowych numerów przez TMK aka Piekielnego.

Na kr??ku, znajduje si? masa odwo?a? do serialowych wydarze?, postaw g?ównie w?tkowych postaci oraz charakterystycznych tylko dla tej serii miejsc. Ka?dy numer to lu?ne rozmy?lania i interpretacje. Psychologiczny profil ka?dego z bohaterów. Niemniej ca?o?? kontentu jest zobrazowana w taki sposób, aby ka?dy móg? w pe?ni zrozumie? sens wersów. Raper zastosowa? zabieg przeniesienia cech bohaterów, na specyfik? ka?dego z Nas, ?yj?cego w realnym ?wiecie. Uwaga! Kto jeszcze nie ogl?da? serialu, a ma zamiar, polecam sko?czy? czyta? w tym miejscu. SPOILER ALERT!

Co do samego tytu?u EPki oraz numeru otwieraj?cego kr??ek, to prostoliniowe odwo?anie do jednej z najbardziej tajemniczych, nieprzewidywalnych i rzek?bym wr?cz skomplikowanych postaci. Prawdziwego mistrza k?amstw, szarad oraz matactw Benjamina Linusa, który ukocha? wysp? rozbitków bardziej ni? ktokolwiek inny… oczywi?cie do czasu pojawienia si? Johna Lock’a. Posta? niejednoznaczna, tak samo jak minialbum oraz tytu?owy utwór. W drugiej kolejno?ci, Liczby, odwo?uj? si? do ci?gu liczbowego, którego to rozbitkowie musieli wpisywa? do specjalnego komputera. Niemniej kluczowa rola: 4, 8, 15, 16, 23 oraz 42 mia?a wynikn?? dopiero pó?niej. Liczby to numery kandydatów na zast?pienie Jacoba w roli stra?nika wyspy. Bunkier jest zdecydowanie najlepszym numerem na kr??ku. Fenomenalny bit, bardzo dobre wersy i genialny refren. Szkoda, ?e czas trwania tej nagrywki nie jest bliski liczbie 108. E.L.H., czyli Everybody Loves Hugo nawi?zuje do najbardziej sympatycznej postaci serii, a mianowicie Hugo "Hurley’a" Reyes’a. Taki sam tytu? nosi równie? ostatni odcinek, szóstego sezonu Zagubionych. Sam numer, posiada nie?le pod?piewany refren i ciekawy instrumental. Szpital ?wi?tej Ró?y, to szpital psychiatryczny, w którym przebywa? swego czasu w/w Hurley oraz kolejny niez?y refren w wykonaniu gospodarza Tysi?ce mil, to popis wokalnych umiej?tno?ci Piekielnego oraz ciekawego sposobu melorecytacji. Ricardo, Richard Alpert, nie?miertelny, d?ugowieczny opiekun kandydatów. Przyby? na wysp? ju? w XIX wieku. Co? wi?cej pokazuje, jak wiele Ben po?wi?ci? dla wyspy i dlaczego jest tak chaotyczn? i niebanaln? postaci?. Kr??ek otwiera nowe perspektywy fanom na serial, poniewa? pokazuje jego g??bie oraz wieloznaczno??. Bowiem, co mo?e oznacza? s?owo Lost w przypadku takiej postaci jak w?a?nie Benjamin Linus?

Styl sk?adania wersów TMK aka Piekielengo to co? pomi?dzy Zeusem, Mam Na Imi? Aleksnadrem i Miuoshem. TMK’a ma niew?tpliwy talent do pod?piewywanych refrenów i intonowanych wersów. Sk?ada porz?dne wersy, co najwa?niejsze potrafi je w dobry sposób nawin??. Oczywi?cie ogromne propsy, za podj?cie takiego tematu. A jeszcze wi?kszy szacunek, za to, ?e temat zosta? ud?wigni?ty i opakowany w bardzo ?adny kolorowy papier. Dobry prezent, dla ka?dego fana serialu Lost.

Bity: Fleczer, DonDe, BobAir, EljotSounds, A4 Beats oraz Nerwus.
Rysunek na ok?adce: Bartosz Metelski.
Oprawa graficzna albumu: Isadj oraz Dzakob.

1. Benjamin Linus
2. Liczby
3. Bunkier
4. Everybody Loves Hugo
5. Szpital ?wi?tej Ró?y
6. Tysi?ce Mil
7. Ricardo
8. Co? Wi?cej

Bart?omiej Woro? (RapDuma.pl, FB: Podziemnyrap,Krkrap).