RapDuma na:

Po pozytywnie odebranym przez publik? wspólnym projekcie z Kalim "Milion Dróg Do ?mierci" tego? samego roku jeden z bardziej charakterystycznych raperów obecnych na naszej scenie pojawia si?, na sklepowych pólkach ukryty pod zadymion?, czerwon? ok?adk? "Lepszego ?ycia diler". Oprócz dobrej sprzeda?y albumu oraz notowa? (znajduje si? na 2 miejscu listy OLiS) jego poprzednie solo "Niebo" otrzyma?o z?ot? p?yt?. A wszystko zacz??o si? w bloku z p?yty na Pi?tkowie, bo jak Paluch wspomina, "nadal jestem g?osem bloków" tylko, ?e w lekko zmienionej, dojrzalszej formie. "Mój rap jak diament g?sty na p?ytach z ?elbetonu" przebi? si? do szerokiej liczby g?o?ników.

B.O.R Records zaatakowa? ze spor? si?? 20 grudnia 2013r. "Lepszego ?ycia Diler" kusi ciekawymi videosinglami: "Bez Strachu" oraz petardycznym "Wracam Do Domu". Beaty to nieod??czny element, który automatycznie kojarzy si? z ksyw? Palucha ju? od 7 lat, gdy moj? g?ow? buja? bezlito?nie Julas. Poznaniak znany jest z dobrego gustu i trafnego doboru producentów. Nowy kr??ek zalewa nas fiku?nymi d?wi?kami, tymi jakby bardziej standardowymi dla Paluszaka oraz nowymi beat k?skami.

Wielokrotnie zwraca si? do s?uchaczy z dobrym s?owem, otuch?, jak?? nadziej? popart? w?asnym sukcesem, ale zaprzyja?ni? si? z ostr? krytyk? ?wiata, ludzi w?adzy czy szaraków z blokowiska. Artysta na ka?dym kroku podkre?la swoj? niezale?no?? i si??, nie omijaj?c przy tym swoich s?abo?ci czy na?ogów. Szczery przekaz i spory atak na reszt? sceny rapowej dobrze brzmi w ustach ?wiadomego rapera, którego flow jest ju? same w sobie na tyle mocne i agresywne, ?e nie da si? przej?? obok kr??ka oboj?tnie. Wersy "Wszystkie nadmuchane gwiazdki maj? dziurawy wentyl Czasem pozwalasz wróci? przez jebane sentymenty Stoj? na kraw?dzi, od niepami?ci centymetry Plaga wersów trefnych zalewa Ci? jak powód?" brzmi?ce na konkretnym bangerze od Matheo ( "Wracam do domu") pokazuj? wyrobione pogl?dy rapera na konkurencj? czy tzw. kolegów po fachu. . "Szum" to nic innego jak konkretna i odwa?na krytyka hip hopowego ?rodowiska. "Rapy to przewodnik prawdy, a nie teatralne kó?ko, Udajesz, ?e jeste? twardy, na ?ywo widz? futro, (teej) Wykorzystaj chwil?, mamy hip-hopowy boom, Wylew nowych ksywek, na ich p?ytach s?ysz?.. - SZUM!." Dosta?o si? za utkni?cie (my?lowe i twórcze) w latach 90- tych. "Ka?dy skurwiel j?czy, ?e rap by? w 90, Lepiej se upierdol j?zyk i wci?nij majka w odbyt, (teej)." Chwa?a, nareszcie kto? g?o?no odcina si? od tego bardzo szkodliwego dla jakiegokolwiek progresu pogl?du. Tracki stylizowane na te ze "z?otej ery hip hopu" ju? si? dawno przejad?y.

Pierwszy utwór o takiej samej nazwie jak projekt potwierdza ostatnio bardziej nasilon? zajawk? Palucha na ?piewane refreny. Na do?? lajtowy bit od Sherlocka ?ukasz Paluszak nabazgra? dosadny tekst: "Nie wygramy z czasem, mamy w jedn? stron? bilet Trzymam za Ciebie kciuki jak Twe ?ycie to jest kibel Masz blisko do celu, z kilometra robisz mile Ja daje Ci narkotyk, lepszego ?ycia diler". Oprócz szybkiego tempa nie pozwalaj?cemu s?uchaczowi nudzi? si? podczas poch?aniania najnowszego CD, " To co istotne" Siwersa prezentuje ca?kiem przyjemny bit, które szufladkuje do kategorii o pseudonimie sielsko-pozytywne kawa?ki. Kolejnych zawodników Te-Trisa, Haja oddzielaj? chwytliwe cuty DJ Taeka. Spokojnie, na nowej solówce nie zabraknie szybkiego "klap klap" w bardzo klubowym i lekko trapowy bicie od SoDrumatic, na którym Paluch czuje si? jak ryba w wodzie. Dodatkowe przyspieszenia, zwolnienia i sympatyczne dobiegaj?ce gdzie? z oddali " I can’t hear U" powoduj?, ?e numer 6 mo?na zaliczy? do solidnych pozycji. Dzi?ki Donatanowi alkoholowa "Spowied?" jest hipnotyczna. Magnetyczny, elegancki, subtelny, idealnie komponuje si? z jednym z najlepszych tekstów na p?ycie. Ta opowie?? jest klarownym dowodem na poetycki post?p twórczy Palucha "g?ste my?li gin? zadeptane w t?umie, a cia?a s?ów le?? w mogile bez trumien emocje skr?powane sznurem pal? ostatniego szluga stoj? pos?pnie mod murem, leci o?owiana ulga." Wspomniany ju? wcze?niej Donatan pos?uguj?c si? znanym samplem " hey hey" dobrze dopasowa? tempo zarówno do Palucha, dynamicznego Peji czy charyzmatycznego Bilona. Pozytywna kolaboracja o post?pach w ?yciorysach raperów powoduje, ?e "To nie ?ycie zmienia nas" jest solidnym featuringiem.

S?uchaj?c "Lepszego ?ycia Diler" musia?am dobrn?? do numerka 10, aby dosta? balsam dla moich uszu czyli kolejnego, wykr?conego, do bólu syntetycznego, klubowego bangera od Julasa. "W ka?dej chwili" to osobisty przejmuj?cy tekst nawini?ty w dodatku pod tak skomponowany podk?ad. W takim nastroju po?ykam ("szybkiego francuza") "Opór" jeden z top beatów na tym albumie, producent Chris Carson popisa? si? muzycznie, mocnym, trapowym klimatem. Paluch tak?e lirycznie nie pozosta? w tyle i bez oporu podj?? wiele wa?nych, globalnych w?tków: "Burza piaskowa z ludzkich szcz?tek, odchodów i prochów ?ywych trupów pochód, kultura Zachodu Liczy si? w kraju dochód, Afryka umiera z g?odu Stawiam opór, przyjazny wróg, pi?kny potwór"). Po tak sporej dawce krytycznego, ale jak?e s?usznego obrazu wspó?czesnego ?wiata, pora na chwil? stonerskiego, ameryka?skiego chill’u od Palucha, Soko?a i Chrisa Carsona w "Chc? Mniej". Paluch swoj? bezkonkurencyjno?? w "elektro rapie" przypiecz?towa? kawa?kiem pochwalnym. "Król" rz?dzi silnym wokalem na bicie od SherlOck’a i nieskromnie wychwala si? "Uspokój ton i oszcz?d? sobie gadk?, Mam syntetyczny tron zajmuje go od zawsze Na trackach p?ynie pr?d i kopie tobie w czaszk? Król nie odchodzi stad, suko, przejmuje rap gr?!", a wszystko to zwie?czone lekko dubstepowym d?wi?kiem.

"S?aby punkt, pewnie go znasz…" najnowszy kr??ek prezentuje wi?cej ró?norodno?ci ni? poprzednie "Niebo". Bardzo trudno wyzby? si? porówna? z prze?omowym i tak zupe?nie oryginalnym dla polskiego rapu albumem "Pewniak" czy bangerami "Nowy Trueschool" dalej "Na Otarcie ?ez " i nowszy "Backstage". Poprzednie pozycje reprezentowa?y inne etapy ?yciowe i muzyczne. Na "Lepszego ?ycia Diler" kompozycja bitów powoduje uczucie d?wi?kowej satysfakcji, jednak?e Paluch nie przesadzi? z nowatorstwem i stara si? lecie? po ?cie?kach swoim standardowym flow. Tu i ówdzie przyspiesza, modeluje barw? g?osu ( np. jamajskie pod?piewywanie). Jednak tak jak w przypadku "Kolor melan?" mam wra?enie, ?e ju? gdzie? s?ysza?am podobny refren czy beat, który wydaje si? by? inspirowany s?ynnym, " bekowym", "U.E.N.O" Rocko feat Future, Rick Ross. Wyró?niaj?ce si? "zagraniczne" dwie produkcje od Chrisa Carsona zapowiadaj? obiecuj?co ich wspólny mixtape. Z pewno?ci? jest to solidny album na poziomie, na którym wielu raperów chcia?oby nawija?. Jego autentyczno?? to du?y plus, ale mo?na odnie?? wra?enie, ?e Palucha sta? na wi?ksze eksperymenty z nawijk?. Jest energia, m?dre teksty, melodyczne i jednocze?nie szorstkie, periodycznie sylabiczne flow oraz beaty, które " maj? taki poziom, ?e my?lisz, ?e s? kradzione".

Pi?ciu najlepszych: najbardziej kombinacyjny "Król", Chc? Mniej", "Opór", "Wracam do domu", "Spowied?".

Pisa?a: Amanda Nowaczyk
Ocena: 8/10